Conservăm biodiversitatea în ariile naturale protejate Coasta Lunii și Dealul cu Fluturi

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Descrierea proiectului

Proiectul „Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din situl Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii și Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi” cod SMIS 2014+ 119010, are la bază contractul de finanțare nr. 180/15.06.2018 semnat între Asociația EnviroTeam, în calitate de beneficiar, și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Proiectul are o valoare de 4.230.697,20 lei, din care 3.596.092,62 valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 634.604,58 valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, și are ca termen de finalizare data de 30.06.2020.

Obiectiv general:

Elaborarea Planului de management integrat viabil, creșterea gradului de conștientizare a populației și întărirea capacitații instituționale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii împreună cu Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi.

Scop:

Crearea premiselor pentru îmbunătățirea/menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar pe suprafața sitului ROSCI0040 Coasta Lunii împreuna cu Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi.

Obiectiv specific 1:

Creșterea gradului de cunoaștere științifică a sitului și îmbunătățirea statutului de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară prin elaborarea măsurilor de management a speciilor și habitatelor și introducerea lor într-un plan de management coerent și viabil.

Obiectiv specific 2:

Creșterea interesului și conștientizarea grupurilor țintă privind necesitatea protejării și conservării resurselor naturale din ariile naturale protejate vizate de proiect.

Obiectiv specific 3:

Întărirea capacității instituționale și creșterea competențelor personalului Custodelui în vederea îmbunătățirii gestionarii ariei naturale protejate vizate de proiect.

Protejează natura din ROSCI0040 Coasta Lunii și Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi

Rețeaua de arii naturale protejate Natura 2000

Situl Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii

Situl Natura 2000 Coasta Lunii este o arie protejată declarată cu scopul de a proteja unele dintre cele mai reprezentative și bine conservate habitate stepice din Transilvania. Aceste habitate ocupă suprafețe mici și sunt de cele mai multe ori fragmentate, astfel că majoritatea speciilor care se adăpostesc aici necesită o atenție sporită deoarece sunt vulnerabile în fața acțiunilor omului.

Obiectivele de conservare în cazul sitului ROSCI0040 sunt reprezentare de:

Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi

În partea centrală a sitului Natura 2000 Coasta Lunii se află Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi, o arie protejată de interes național desemnată în urma eforturilor depuse de Societatea Lepidopterologică Română. În urma cercetărilor efectuate începând cu anul 2000, importanța și semnificația biogeografică și ecologică a arealului desemnat ulterior drept rezervație naturală a fost evidențiată prin bogăția de specii de lepidoptere (fluturi de zi și de noapte, însumând 739 de specii) și de specii de plante (însumând 158 de specii). Dintre speciile de lepidoptere identificate, una este nouă pentru știință, una nouă pentru Europa, 14 noi pentru fauna României și multe altele noi pentru Transilvania. Rezervația are o suprafață de 20 ha, ocupând în același timp zona cu cele mai bine conservate habitate stepice din cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii.

Speciile și Habitatele Protejate din situl Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii și Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi:

Habitatul prioritar 6240 * Pajişti stepice subpanonice

Este un habitat de pajiști uscate și semiuscate care se dezvoltă pe versanții însoriți, cu expoziție sudică, în care domină speciile de Stipa sp. (colilie) și Festuca sp. (păiuş). În aceste pajiști apare frecvent specia prioritară Crambe tataria (târtanul) precum și alte specii rare sau endemice, cum sunt: Iris humilis, Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus, Salvia transsilvanica, Jurinea mollis ssp. transsilvanica și altele. Salvia nutans (jaleșul cârn) este o specie frecventă în aceste habitate, de ea depinzând specia prioritară de fluture Pseudophilotes bavius (albăstrelul transilvan).

Cucullia mixta

Fluture din familia Noctuidae, a cărui plantă gazdă este Aster linosyris, tipică zonelor aride unde solul nu este acoperit în întregime de covor vegetal. Populațiile izolate din Transilvania și cele din Ungaria aparțin unei subspecii distincte Cucullia mixta lorica. Zboară în lunile mai-iunie.

Bombina bombina (buhai de baltă cu burtă roșie)

Este o broască de talie mică cu lungimea medie a adulților de aproximativ 4 cm, culoarea ventrală a corpului este neagră, cu pete mici albe și pete mari colorate de la portocaliu până la roșu. Pielea ambelor specii de Buhai de baltă secretă substanțe iritante cu ajutorul cărora se apără de prădători. Prezența toxinei este anunțată de coloritul remarcabil de pe partea ventrală, astfel speciile expun de multe ori burta în momentul în care sunt atacate.

Crambe tataria (Târtanul)

Specie de interes comunitar care se regăsește în habitatele cu caracter stepic din cadrul sitului. Este o plantă perenă aparținând familiei Brassicaceae, cu înălțimi cuprinse între 60-150 cm, frunze tulpinale inferioare penat-fidate, păroase, petale de 3,5-6 mm lungime și semințe de 2-3,5 mm. Preferă solurile sărace în humus, xeromezofile, caracteristice zonei colinare transilvănene.

Gortyna borelii lunata

Fluture din familia Noctuidae, a cărui larve se dezvoltă în rădăcina și tulpina speciilor de Peucedanum, care în cadrul sitului, din cauza secetei, nu dezvoltă rădăcini și tulpini mari, astfel încât fluturii sunt de dimensiuni mai mici decât cei din populații aflate în alte părți ale țării.

Catopta thrips

Specie din familia Cossidae, răspândită în estul extrem al Europei și în Asia centrală, fiind un element tipic al stepelor cu Artemisia, în interiorul rădăcinilor acesteia dezvoltându-se larvele speciei. Fluturii zboară din a doua jumătate a lunii iulie până la mijlocul lunii august.

Pseudophilotes bavius (Albăstrelul Transilvan)

Este un fluture din familia Lycaenidae, dependent de habitatele stepice unde este prezent jaleșul cârn (Salvia nutans), ouăle fiind depuse pe mugurii florali, iar larvele hrănindu-se cu florile și semințele necoapte ale acesteia. Dinamica populațională multianuală este foarte oscilantă, după câțiva ani cu efective populaționale ridicate urmând 2-4 ani cu număr extrem de redus de indivizi. În România se întâlnesc 2 subspecii: Pseudophilotes bavius hungaricus, răspândită în Transilvania și Pseudophilotes bavius egea, răspândită numai în Dobrogea. Perioada de zbor a fluturilor este foarte scurtă, cuprinzând sfârșitul lunii aprilie și prima jumătate a lunii mai, astfel că vulnerabilitatea speciei este foarte mare.

Bombina variegata (buhai de baltă cu burtă galbenă)

Este o broască de talie mică cu lungimea medie a adulților care rar depășește 5 cm, colorată ventral în galben, pe fondul căruia este un desen marmorat cenușiu spre negru. Este o specie cu activitate atât diurnă cât și nocturnă, preponderent acvatică, foarte mulți indivizi de vârste diferite putând conviețui în bălți mici. Se reproduce de mai multe ori în cursul verii, iar când condițiile de mediu sunt favorabile, poate depune ouă de mai multe ori în cursul unei săptămâni. Se deplasează foarte ușor pe uscat, putând astfel să colonizeze orice ochi de apă temporar. Specia este mai puțin pretențioasă în alegerea habitatului, fiind găsită în bălți temporare sau permanente, cu sau fără vegetație, mlaștini, pâraie cu curs mai lin, izvoare și zone mlăștinoase cu ochiuri mici de apă. Pe perioadele de secetă se ascunde în locuri umede până la primele ploi.

Planul de management al sitului Natura2000 ROSCI0040 Coasta Lunii (în curs de aprobare)

Reguli ce trebuie respectate în cadrul sitului ROSCI0040 Coasta Lunii și Rezervației Naturale Dealul cu Fluturi

Pe suprafața sau în vecinătatea Sitului Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii și Rezervației Naturale Dealul cu Fluturi sunt interzise activitățile care pot genera poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care aceste arii protejate au fost desemnate. Dintre aceste activități amintim:

Beneficiile sitului ROSCI0040 Coasta Lunii

Ariile naturale protejate ale căror obiective de conservare se află într-o stare favorabilă indică prezența unui mediu natural sănătos, benefic nu doar pentru speciile și habitatele de interes conservativ prezente ci și pentru oamenii care locuiesc în interiorul sau proximitatea acestora.

Prin aplicarea măsurilor de conservare, starea și calitatea mediului se mențin pe termen lung, asigurându-se de asemenea o calitate bună a vieții pentru generațiile viitoare.

Serviciile ecosistemice oferite de ariile naturale protejate oferă beneficii socio-economice directe și indirecte comunităților locale. Serviciile ecosistemice oferite de componentele ecologice și de mediu sunt deseori afectate de către activitățile antropice actuale. În aceste cazuri, refacerea componentelor de mediu este foarte costisitoare ceea ce conduce frecvent la reconstrucția ecologică și reintroducerea de specii vegetale și animale. Conservarea biodiversității generează și facilitează o serie de beneficii semnificative cum ar fi:

În consecință, potențialul natural real al Sitului Natura 2000 Coasta Lunii și al Rezervației Naturale Dealul cu Fluturi poate și trebuie exploatat în mod durabil prin informarea, implicarea și cooperarea tuturor actorilor sociali interesați (autorități locale și de mediu, comunități locale, asociații profesionale și ONG, universități, experți ș.a.).