Conservăm biodiversitatea în ariile naturale protejate Coasta Lunii și Dealul cu Fluturi

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Despre noi

Asociația EnviroTeam (ERT) este o organizație non-guvernamentală (ONG), înscrisă în Registrul persoanelor juridice al Judecătoriei Cluj-Napoca privind asociațiile și fundațiile fără scop patrimonial, cu nr. 213/24.12.2013. 

Asociația a fost înființată la inițiativa unui grup compus din alumni și cadre didactice aparținând mediului universitar, care împărtășesc viziunea comună a abordării managementului de mediu din perspectiva dezvoltării durabile. 

Misiunea asociației este de a construi un cadru organizatoric transparent și responsabil care să conducă la creșterea angajamentului și a capacității tinerilor de a se implica în soluționarea problemelor de mediu, prin asigurarea mijloacelor necesare participării în procesul de elaborare și implementare a obiectivelor și activităților referitoare la protecția mediului înconjurător. Prin intermediul proiectelor derulate se urmărește cultivarea ideilor care vizează deschiderea unor noi perspective referitoare la conservarea și protecția mediului, cu luarea în considerare a factorilor sociali și economici. 

Ca atare, ERT urmărește construirea unui viitor în care tinerii aleg să protejeze mediul înconjurător, dispunând de un bagaj de cunoștințe bogat și o pregătire adecvată, scopul statutar al asociației fiind „managementul și protecția mediului, cercetarea și inovarea, educația, formarea și instruirea în domeniul mediului și al dezvoltării durabile”. 

Obiectivele asociației, stabilite în vederea îndeplinirii viziunii, misiunii și scopului declarat implică o serie de direcții specifice, precum: managementul ariilor naturale protejate, monitorizarea și conservarea biodiversității, cercetarea științifică în domeniul mediului, evaluarea impactului și riscului asupra mediului, planificarea de mediu, activități de protecție și gestionare adecvată a mediului, activități de management durabil al resurselor naturale, activități educative, informative și de conștientizare ș.a. 

MAI MULT

Descrierea proiectului

Proiectul „Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din situl Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii și Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi” cod SMIS 2014+ 119010, are la bază contractul de finanțare nr. 180/15.06.2018 semnat între Asociația EnviroTeam, în calitate de beneficiar, și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Proiectul are o valoare de 4.230.697,20 lei, din care 3.596.092,62 valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 634.604,58 valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, și are ca termen de finalizare data de 30.06.2020.

Obiectiv general:

Elaborarea Planului de management integrat viabil, creșterea gradului de conștientizare a populației și întărirea capacitații instituționale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii împreună cu Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi.

Scop:

Crearea premiselor pentru îmbunătățirea/menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar pe suprafața sitului ROSCI0040 Coasta Lunii împreuna cu Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi.

Obiectiv specific 1:

Creșterea gradului de cunoaștere științifică a sitului și îmbunătățirea statutului de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară prin elaborarea măsurilor de management a speciilor și habitatelor și introducerea lor într-un plan de management coerent și viabil.

Obiectiv specific 2:

Creșterea interesului și conștientizarea grupurilor țintă privind necesitatea protejării și conservării resurselor naturale din ariile naturale protejate vizate de proiect.

Obiectiv specific 3:

Întărirea capacității instituționale și creșterea competențelor personalului Custodelui în vederea îmbunătățirii gestionarii ariei naturale protejate vizate de proiect.

Protejează natura din ROSCI0040 coasta lunii și rezervația naturală dealul cu fluturi

Te-ai născut, locuiești sau studiezi în una din comunele Viișoara, Luna sau Chețani? Îți place natura și la școală te simți atras de discipline precum Geografia și Biologia? Natura din apropierea localității tale are nevoie să fie înțeleasă și ocrotită, iar noi sperăm ca această broșură să te inspire. 

Elementele din natură care necesită atenția noastră pentru a fi protejate sunt de cele mai multe ori reprezentate de specii de animale și plante sau de habitate care sunt rare. Dar nu raritatea trebuie să fie criteriul principal care naște necesitatea protejării anumitor elemente din natură. De multe ori, speciile de plante și animale, alături de habitatele în care trăiesc, ajung să fie în declin din cauza activităților umane. Protejarea unui element din natură începe prin cunoașterea acestuia și este întotdeauna necesar să înțelegem relațiile pe care elementul protejat le are cu alte elemente din proximitate. 

Uneori, am crede că protejarea unei specii de fluture se rezumă doar la interzicerea capturării/uciderii acestuia, dar lucrurile sunt mult mai complicate. Pentru protecția și conservarea acestuia, va fi nevoie să avem în vedere toate elementele de care îi depinde existența și supraviețuirea: plantele necesare pentru hrană și reproducere, habitatele specifice și elementele abiotice care au generat, mențin și influențează aceste habitate (relieful, solul, microclimatul, procese geomorfologice ș.a.). 

MAI MULT

Rețeaua de arii naturale protejate Natura 2000

Siturile Natura 2000 sunt arii naturale protejate desemnate la nivelul Uniunii Europene, dispuse sub forma unei rețele (este necesar ca aceste situri să fie conectate între ele pe cât posibil) și au ca scop protejarea habitatelor și speciilor care sunt importante la nivel european și care necesită măsuri de conservare din diferite considerente: sunt amenințate cu dispariția, sunt vulnerabile, sunt rare, sunt endemice (se găsesc doar în anumite areale geografice, restrânse ca suprafață) sau prezintă alte caracteristici naturale remarcabile. 

La baza desemnării și reglementării acestor arii protejate stau două directive ale Uniunii Europene: Directiva 79/409/CEE (Directiva „Păsări”) privind conservarea păsărilor sălbatice și Directiva 92/43/CEE (Directiva „Habitate”) privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de plante și animale sălbatice. 

În conformitate cu directivele menționate, în România există două tipuri de situri Natura 2000: Ariile Speciale de Conservare (SAC / SCI – Special Areas of Conservation / Site of Community Importance, cum este și cazul sitului Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii) și Ariile de Protecție Specială Avifaunistică (SPA – Special Protection Areas). 

Până în anul 2016 au fost desemnate în total 27.000 de situri Natura 2000 care însumează o suprafață de 1.150.000 km2 și acoperă 18% din suprafața Uniunii Europene. În România au fost desemnate până în prezent 435 situri SCI – Situri de interes comunitar și 172 situri SPA – Arii de protecție specială avifaunistică (conform www.mmediu.ro). 

MAI MULT

Situl Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii

Situl Natura 2000 Coasta Lunii este o arie protejată declarată cu scopul de a proteja unele dintre cele mai reprezentative și bine conservate habitate stepice din Transilvania. Aceste habitate ocupă suprafețe mici și sunt de cele mai multe ori fragmentate, astfel că majoritatea speciilor care se adăpostesc aici necesită o atenție sporită deoarece sunt vulnerabile în fața acțiunilor omului.

Obiectivele de conservare în cazul sitului ROSCI0040 sunt reprezentare de:

 • Patru specii de lepidoptere (fluturi de zi și de noapte): Pseudophilotes bavius (albăstrelul transilvan), Cucullia mixta, Gortyna borelii lunata, Catopta thrips;
 • Două specii de amfibieni: Bombina bombina (buhaiul de baltă cu burtă roșie) și Bombina variegata (buhaiul de baltă cu burtă galbenă);
 • O specie de plantă: Crambe tataria (târtanul);
 • Un habitat prioritar: 6240* Pajiști stepice subpanonice.

Rezervația Naturală Dealul Cu Fluturi

În partea centrală a sitului Natura 2000 Coasta Lunii se află Rezervația Naturală Dealul cu Fluturi, o arie protejată de interes național desemnată în urma eforturilor depuse de Societatea Lepidopterologică Română. În urma cercetărilor efectuate începând cu anul 2000, importanța și semnificația biogeografică și ecologică a arealului desemnat ulterior drept rezervație naturală a fost evidențiată prin bogăția de specii de lepidoptere (fluturi de zi și de noapte, însumând 739 de specii) și de specii de plante (însumând 158 de specii). Dintre speciile de lepidoptere identificate, una este nouă pentru știință, una nouă pentru Europa, 14 noi pentru fauna României și multe altele noi pentru Transilvania. Rezervația are o suprafață de 20 ha, ocupând în același timp zona cu cele mai bine conservate habitate stepice din cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii.

Speciile și Habitatele Protejate din situl Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii și Rezervația Naturală Dealul Cu Fluturi:

Habitatul prioritar 6240 * Pajişti stepice subpanonice

Este un habitat de pajiști uscate și semiuscate care se dezvoltă pe versanții însoriți, cu expoziție sudică, în care domină speciile de Stipa sp. (colilie) și Festuca sp. (păiuş). În aceste pajiști apare frecvent specia prioritară Crambe tataria (târtanul) precum și alte specii rare sau endemice, cum sunt: Iris humilis, Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus, Salvia transsilvanica, Jurinea mollis ssp. transsilvanica și altele. Salvia nutans (jaleșul cârn) este o specie frecventă în aceste habitate, de ea depinzând specia prioritară de fluture Pseudophilotes bavius (albăstrelul transilvan).

Cucullia mixta

Fluture din familia Noctuidae, a cărui plantă gazdă este Aster linosyris, tipică zonelor aride unde solul nu este acoperit în întregime de covor vegetal. Populațiile izolate din Transilvania și cele din Ungaria aparțin unei subspecii distincte Cucullia mixta lorica. Zboară în lunile mai-iunie.

Bombina bombina (buhai de baltă cu burtă roșie)

Este o broască de talie mică cu lungimea medie a adulților de aproximativ 4 cm, culoarea ventrală a corpului este neagră, cu pete mici albe și pete mari colorate de la portocaliu până la roșu. Pielea ambelor specii de Buhai de baltă secretă substanțe iritante cu ajutorul cărora se apără de prădători. Prezența toxinei este anunțată de coloritul remarcabil de pe partea ventrală, astfel speciile expun de multe ori burta în momentul în care sunt atacate.

Crambe tataria (Târtanul)

Specie de interes comunitar care se regăsește în habitatele cu caracter stepic din cadrul sitului. Este o plantă perenă aparținând familiei Brassicaceae, cu înălțimi cuprinse între 60-150 cm, frunze tulpinale inferioare penat-fidate, păroase, petale de 3,5-6 mm lungime și semințe de 2-3,5 mm. Preferă solurile sărace în humus, xeromezofile, caracteristice zonei colinare transilvănene.

MAI MULT

Gortyna borelii lunata

Fluture din familia Noctuidae, a cărui larve se dezvoltă în rădăcina și tulpina speciilor de Peucedanum, care în cadrul sitului, din cauza secetei, nu dezvoltă rădăcini și tulpini mari, astfel încât fluturii sunt de dimensiuni mai mici decât cei din populații aflate în alte părți ale țării.

Catopta thrips

Specie din familia Cossidae, răspândită în estul extrem al Europei și în Asia centrală, fiind un element tipic al stepelor cu Artemisia, în interiorul rădăcinilor acesteia dezvoltându-se larvele speciei. Fluturii zboară din a doua jumătate a lunii iulie până la mijlocul lunii august.

Pseudophilotes bavius (Albăstrelul Transilvan)

Este un fluture din familia Lycaenidae, dependent de habitatele stepice unde este prezent jaleșul cârn (Salvia nutans), ouăle fiind depuse pe mugurii florali, iar larvele hrănindu-se cu florile și semințele necoapte ale acesteia. Dinamica populațională multianuală este foarte oscilantă, după câțiva ani cu efective populaționale ridicate urmând 2-4 ani cu număr extrem de redus de indivizi. În România se întâlnesc 2 subspecii: Pseudophilotes bavius hungaricus, răspândită în Transilvania și Pseudophilotes bavius egea, răspândită numai în Dobrogea. Perioada de zbor a fluturilor este foarte scurtă, cuprinzând sfârșitul lunii aprilie și prima jumătate a lunii mai, astfel că vulnerabilitatea speciei este foarte mare.

MAI MULT

Bombina variegata (buhai de baltă cu burtă galbenă)

Este o broască de talie mică cu lungimea medie a adulților care rar depășește 5 cm, colorată ventral în galben, pe fondul căruia este un desen marmorat cenușiu spre negru. Este o specie cu activitate atât diurnă cât și nocturnă, preponderent acvatică, foarte mulți indivizi de vârste diferite putând conviețui în bălți mici. Se reproduce de mai multe ori în cursul verii, iar când condițiile de mediu sunt favorabile, poate depune ouă de mai multe ori în cursul unei săptămâni. Se deplasează foarte ușor pe uscat, putând astfel să colonizeze orice ochi de apă temporar. Specia este mai puțin pretențioasă în alegerea habitatului, fiind găsită în bălți temporare sau permanente, cu sau fără vegetație, mlaștini, pâraie cu curs mai lin, izvoare și zone mlăștinoase cu ochiuri mici de apă. Pe perioadele de secetă se ascunde în locuri umede până la primele ploi.

Planul de management și importanța acestuia

Obiectivul principal al proiectului este elaborarea planului de management, acesta fiind un document realizat în urma studiului amănunțit al habitatelor și speciilor de interes comunitar existente pe teritoriului Sitului Natura 2000 Coasta Lunii împreună cu Rezervația naturală Dealul cu Fluturi, precum și al factorilor abiotici și al celor antropici (categorii de folosință a terenurilor, proprietate, context socio-economic ș.a.), pentru a avea o viziune completă asupra situației actuale. Planul de management permite și asigură supraviețuirea habitatelor și speciilor de interes comunitar, fără a interzice total activitatea umană, prin implementarea unor măsuri rezultate din studiile menționate și prin reglementarea activităților desfășurate în interiorul ariilor protejate. 

Planul de management se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu avizul autorității publice centrale din domeniu și cu consultarea autorităților publice centrale din domeniul dezvoltării regionale și administrației publice, agriculturii și silviculturii. 

Măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaborează astfel încât să țină cont de condițiile economice, sociale și culturale ale comunităților locale, precum și de particularitățile regionale și locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele de management ale ariei naturale protejate. 

Respectarea planului de management este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariei naturale protejate. 

MAI MULT

Reguli ce trebuie respectate în cadrul sitului ROSCI0040 Coasta Lunii și Rezervației Naturale Dealul Cu Fluturi

Pe suprafața sau în vecinătatea Sitului Natura 2000 ROSCI0040 Coasta Lunii și Rezervației naturale Dealul cu Fluturi sunt interzise activitățile care pot genera poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care aceste arii protejate au fost desemnate. Dintre aceste activități amintim:

 • Incendierea vegetației, a miriștilor și resturilor vegetale;
 • Abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul ariilor naturale protejate;
 • Schimbarea folosinței terenului din pășune în arabil;
 • Recoltarea, capturarea, uciderea, distrugerea, vătămarea precum și deținerea, transportul, comerțul sau schimburile în orice scop ale speciilor de floră și faună protejate, fără autorizația autorității de mediu competente;
 • Pășunatul animalelor domestice în anumite perioade ale anului;
 • Pășunatul în fondul forestier;
 • Amplasarea de stâne și locuri de târlire pe raza ariilor naturale protejate;
 • Exploatarea resurselor minerale, a solului și a litierei în scopuri comerciale și industriale;
 • Amplasarea de construcții și terasarea versanților în habitatul 6240* Pajiști stepice subpanonice și în rezervația naturală Dealul cu Fluturi;
 • Accesul și circulația cu mijloace motorizate în afara drumurilor publice sau a drumurilor forestiere și a celor de exploatație agricolă, precum și pe traseele turistice existente, cu anumite excepții prevăzute de lege etc.

Beneficiile sitului ROSCI0040 Coasta Lunii

Ariile naturale protejate ale căror obiective de conservare se află într-o stare favorabilă indică prezența unui mediu natural sănătos, benefic nu doar pentru speciile și habitatele de interes conservativ prezente ci și pentru oamenii care locuiesc în interiorul sau proximitatea acestora.

Prin aplicarea măsurilor de conservare, starea și calitatea mediului se mențin pe termen lung, asigurându-se de asemenea o calitate bună a vieții pentru generațiile viitoare.

Serviciile ecosistemice oferite de ariile naturale protejate oferă beneficii socio-economice directe și indirecte comunităților locale. Serviciile ecosistemice oferite de componentele ecologice și de mediu sunt deseori afectate de către activitățile antropice actuale. În aceste cazuri, refacerea componentelor de mediu este foarte costisitoare ceea ce conduce frecvent la reconstrucția ecologică și reintroducerea de specii vegetale și animale. Conservarea biodiversității generează și facilitează o serie de beneficii semnificative cum ar fi:

 • Susținerea unor ecosisteme locale sănătoase și funcționale;
 • Diminuarea presiunilor și amenințărilor antropice asupra habitatelor și speciilor de interes conservaționist;
 • Reducerea frecvenței și intensității fenomenelor naturale catastrofale (alunecări de teren, inundații, secete ș.a.);
 • Polenizarea;
 • Valorificarea estetică și turistică a peisajului natural local;
 • Maximizarea avantajelor economice pentru proprietarii terenurilor;
 • Reglarea biologică a populațiilor de dăunători;
 • Reglarea calității aerului și păstrarea topoclimatelor;
 • Valorificarea potențialului ecoturistic și recreativ al ariilor naturale protejate;
 • Capacitatea ecosistemelor de a genera resurse direct exploatabile (ex. masă vegetală pentru pășunat, masă lemnoasă, fructe de pădure ș.a.).

În consecință, potențialul natural real al Sitului Natura 2000 Coasta Lunii și al Rezervației naturale Dealul cu Fluturi poate și trebuie exploatat în mod durabil prin informarea, implicarea și cooperarea tuturor actorilor sociali interesați (autorități locale și de mediu, comunități locale, asociații profesionale și ONG, universități, experți ș.a.).